rɜɪnʌut kasgityr ᴵᴾᴬ

About myself

My name is Reinoud Kaasschieter. I’m a designer*. I’ve studied Industrial Design Engineering (Eur.Ing.). I currently work as a business / requirements analyst, designer and architect for IT-systems. I’ve got 35 years of experience in this field. At this moment, I’m working on Artificial Intelligence, cognitive computing and the ethics of data and AI. You can read my blogs on AI and ECM on my blog-site.

I’m currently working as an IT consultant at a large Dutch IT vendor. I specialize in requirements analysis and solution architecture. Transforming user requirements into good designs is the core of my activities.

My work values can be summarized with 4 D’s: Design, Develop, Discover, and Decompress.

Design*

When designing is in your veins, you cannot do otherwise. You need to create new things. Things that make sense. But also true meaning. They don’t have to be works of art. Form follows function.

The most important thing to remember when designing products is that design is for people. To design great products, you must deliver the right features, with the right user experience for the right people.

I want to analyze, design and construct complex systems. But as simple as possible. Simple and clear. What the customer wants, but with input from my vision and experiences.

If you do it right, it will last forever. (Massimo Vignelli; 1931 - 2014)

Develop

Develop yourself is not only necessary to keep up with progress, but it's also fun. Together with discovery and design it combines into a strong trio. You can develop yourself through formal training, but also through trial and error. By discovering you can learn new things, by designing you gather new experiences. Work without being able to learn is a dead end.

Developing is also about sharing. I want to share my thoughts, experiences and opinions in my publications. You can read some of my publications on the Capgemini Worldwide, Capgemini Netherlands, AG Connect and Computable websites.

Discover

Work should be a tour of discovery into new ICT technologies, applications and methods. Such travels are not a wild adventure, but rather an expedition with a mission.

Because the world is pretty well-known, the search is more like a cave tour. After much effort, you can discover an unexplored cave of great beauty. It may be that you don’t come across anything new, but that shouldn’t discourage you. You go on and maybe some day you’ve mapped the whole complex.

Decompress

The combination of private and work for me is no empty slogan. A happy home helps to relax from work. Working in a relaxed way gives better results.

In my spare time I’ve several hobbies to entertain myself.

Over mezelf

Mijn naam is Reinoud Kaasschieter. Ik ben een ontwerper*. Ik heb lang geleden Industrieel Ontwerpen (TU Delft) gestudeerd. Nu werk ik als business / software requirements-analist, ontwerper en architect van computersystemen. Ik heb 35 jaar ervaring op dit gebied. Op dit moment werk ik aan Artficiële Intelligentie, cognitive computing en de ethiek van data en AI. U kunt mijn blogs over AI and ECM op mijn blog-site lezen.

Momenteel ben ik IT-consultant bij een grote Nederlandse ICT-leverancier. Ik ben gespecialiseerd in analyse van requirements en solution architecture. Het omzetten van gebruikerseisen en -wensen in goede ontwerpen vormt de kern van mijn activiteiten.

Mijn werk-waarden kunnen worden samengevat met 4 O’s: Ontwerpen, Ontwikkelen, Ontdekken en Ontspannen.

Ontwerpen*

Als ontwerpen in je bloed zit, dan kan je niet anders. Je moet nieuwe dingen maken. Dingen die nut hebben. Maar ook werkelijke betekenis. Het hoeven geen kunstwerken te zijn. Form follows function.

Het belangrijkste om te onthouden bij het ontwerpen van producten is dat design voor mensen is. Om geweldige producten te ontwerpen, moet je de juiste functies leveren, met de juiste gebruikerservaring voor de juiste mensen.

Complexe systemen analyseren, ontwerpen en bouwen. Maar dan wel zo simpel mogelijk. Eenvoudig en overzichtelijk. Maken wat de klant wil, maar wel met inbreng van de eigen visie en ervaringen.

If you do it right, it will last forever. (Massimo Vignelli; 1931 - 2014)

Ontwikkelen

Jezelf ontwikkelen is niet alleen noodzakelijk om bij te blijven bij de vooruitgang, maar het is ook leuk. Het vormt samen met ontdekken en ontwerpen een sterk trio. Ontwikkelen kan met behulp van opleidingen, maar ook door middel van trial and error. Door te ontdekken leert men nieuwe dingen, door te ontwerpen doet men nieuwe ervaringen op. Werken zonder te kunnen leren is een doodlopende weg.

Ontwikkelen gaat ook over delen. Ik wil mijn gedachten, ervaringen en meningen delen in mijn publicaties. U kunt enkele van mijn publicaties lezen op de Capgemini Worldwide, Capgemini Nederland, AG Connect en Computable websites.

Ontdekken

Werken moet een ontdekkingsreis zijn. Door nieuwe ICT-technologie, toepassingen en methoden. Zo'n reis is geen wild avontuur, maar meer een expeditie met een opdracht.

Omdat de wereld zo ongeveer wel bekend is, is de zoektocht meer vergelijkbaar met een grottentocht. Na veel inspanning kan je een onontdekte grot ontdekken van grote schoonheid. Het kan ook zijn dat je niks nieuws tegenkomt, maar daardoor laat je je niet ontmoedigen. Je gaat door en misschien heb je op een dag het hele complex in kaart gebracht.

Ontspannen

De combinatie van privé en werk is voor mij geen loze kreet. Een gelukkig thuisfront helpt bij het ontspannen werken. En ontspannen werken leidt weer tot betere resultaten.

In mijn vrije tijd heb ik verschillende hobbies om mijzelf bezig te houden.


Design *

Design Thinking

As a graduate Industrial Design Engineer, Design Thinking is never far away. Putting people first, getting to know your users; these are always my starting points for solving their problems. At the Delft University of Technology, I’ve learned to design according to a method. This method is now part of the Delft Design Approach. This method uses the same principles as Design Thinking.

I’m currently working in the IT industry and I’m amazed how little design methods are used. Or even worse, the simplest design principles are ignored. How often do you see that no alternative solutions are created and evaluated? How often do you see that there’s no prototyping? Only testing the very initial requirements, not allowing users and designers to learn from mistakes and successes?

I use RUP a lot, but I do think this method, however complete, lacks some principles of Design Thinking. Iterative design is a great idea, Agile is even better but combining this with Design Thinking, gives the largest change for success. I want my users to be happy and see the WOW-factor in my designs. Do you?

If you know any design projects in which I can participate, I’d love to hear from you. Like my ideas? Contact me.

Design Thinking

Als afgestudeerd Industrieel Ontwerper, Design Thinking is nooit ver weg. Mensen eerst plaatsen, gebruikers leren kennen; dit zijn altijd mijn uitgangs-punten voor het oplossen van hun problemen. Aan de Technische Universiteit Delft, heb ik geleerd om te ontwerpen volgens een methode. Deze methode is nu onderdeel van de Delft Design Approach. Deze methode maakt gebruik van dezelfde principes als Design Thinking.

Ik ben momenteel werkzaam in de IT en ik ben verbaasd hoe weinig ontwerpmethoden worden gebruikt. Of zelfs erger, hoe de eenvoudigste ontwerpprincipes worden genegeerd. Hoe vaak zie je dat er geen alternatieve oplossingen zijn gemaakt en geëvalueerd? Hoe vaak zie je dat er geen prototypes zijn gebouwd? Alleen het testen van de allereerste ‘requirements’, waardoor gebruikers en ontwerpers niet kunnen leren van fouten en successen?

Ik gebruik RUP veel, maar ik denk dat deze methode, ondanks zijn volledigheid, een aantal principes van Design Thinking mist. Iteratief ontwerpen is een geweldig idee, Agile is nog beter, maar door deze te combineren met Design Thinking, is er de grootste kans op succes. Ik wil dat mijn gebruikers blij worden en de WOW-factor in mijn ontwerpen zien. U ook?

Als u ontwerpprojecten kent waar ik mee aan kan doen, hoor ik dat graag van u. Vindt u mijn ideeën interessant? Neem contact met me op.

Web design

Web design is all about presenting information in a structured and ordered manner, in an esthetically pleasing way. Sounds easy. But is it really? How many web sites succeed in presenting information clearly? How often the esthetics take over? I’ve learned that form follows function. Well, that’s nowadays not always the prominent design paradigm, but I still adhere to it. I love clean websites without much ado. But not too clinical, not too distant. I try to obtain the right mix of ingedients and as with all recipes, taste differs. But taste can be discussed and agreed upon. Does sound simple, doesn’t it?

Webdesign

Webdesign gaat eigenlijk alleen over het presenteren van informatie op een gestructureerde en geordende wijze, op een esthetisch aangename manier. Dat klinkt eenvoudig. Maar is het echt? Hoeveel websites slagen er in informatie duidelijke te presenteren? Hoe vaak neemt de esthetiek het over? Ik leerde dat vorm functie volgt. Dat is vandaag de dag niet het prominente ontwerpparadigma, maar ik hou me er nog steeds aan. Ik hou van opgeruimde websites zonder al te veel poespas. Maar niet te klinisch, niet te afstandelijk. Ik probeer de juiste mix van ingrediënten te vinden en zoals met alle recepten, smaken verschillen. Maar over smaak kan worden gesproken en overeenstemming worden verkregen. Klinkt eenvoudig, toch?

Inspiration


Hobbies

Model Railways

For a long time I’ve been designing small model railways. First, because there isn’t much space in an ordinary boy’s room. Secondly, I believe designing small model railways is far more challenging then designing large ones. I still don’t have attics or basements at my disposal, so I continue to have a personal interest in pursuing the design of satisfying miniature layouts. The designs I present are spin-offs of my quest.

Modelspoorwegen

Al een lange tijd ontwerp ik kleine model-spoorwegen. Ten eerste omdat er weinig ruimte is in een normale jongenskamer. Ten tweede omdat ik geloof dat het ontwerpen van een kleine model-spoorweg veel uitdagender is dan het ontwerpen van grote banen. Ik heb nog steeds geen kelders of zolders ter beschikking zodat ik een persoonlijke interesse blijf hebben in het ontwerpen van miniatuur-modelbanen. De ontwerpen zijn de resultaten van mijn zoektocht.

Photography

I enjoy taking black and white pictures. My favourite camera is the Canon Canonet G-III 17 loaded with my favourite film Ilford XP2 Super. For daily use I take my Nikon 1 J5, older but portable and fully capable, also for black and white photos. Take a look at my photographs on Flickr.

Fotografie

Ik hou van het maken van zwart-wit foto’s. Mijn favoriete camera is de Canon Canonet G-III 17, geladen met mijn favoriete film Ilford XP2 Super. Voor dagelijks gebruik neem ik mijn Nikon 1 J5, oud maar draagbaar en vol mogelijkheden, ook voor zwart-wit foto’s. Bekijk mijn foto’s op Flickr.

Church

I’m responsible for catechism and pre-catechism within my local community of the Holy Catholic Church. As the Alpha Administrator and Host I invite you to join the Alpha in my parish or at any location near you. Wherever you live, God is near you.

Kerk

Binnen de plaatselijke geloofs-gemeenschap van de Katholieke Kerk ben ik verantwoordelijk voor catechese en pre-catachese. Als Alpha-coördinator en gespreks-leider nodig ik u van harte uit de Alpha in mijn parochie of op iedere locatie bij u in de buurt. Waar u ook woont, God is nabij.